Evaluation – Welsh Presenting / Gwerthisiad – Cyflwyno Cymraeg

20 Mar

Presenting in the usual english language is certainly a task in itself with getting your pronunciations right and nailing clear diction but presenting in your second language of Welsh is a whole different thing. I have been a fluent Welsh speaker all my life and was thrilled when I found out I was able to share my language skills on the radio but this was possibly one of the most daunting things at the same time as I am very self conscious about the quality of my welsh speaking. It’s something that I need to let go of because at the end of the day, it’s not about the quality of the language you’re speaking but the confidence you display when speaking it. Throughout this academic year, I have been a part of local radio station GTFM presenting and producing on the ‘Clwb Cymraeg’ show. This was a massive help in my welsh presenting as it built on my skills. I feel like my pronunciations and clarity of my welsh presenting is just as good as my English and this was with thanks to practicing weekly on the GTFM show. The only problem I have with presenting in Welsh is that I struggle to work off script. Because of my lack of confidence in speaking the language accurately, I let that get to me and try not to ad lib. As stated in my daily blog from 4/3/14, I didn’t feel fully pleased with my performance in the ‘sioe gymraeg’ as I didn’t think my welsh was on top form but I do believe that this is still something that is a working progress but if you were to compare my presenting from the beginning of the year up to now, I have certainly progressed a lot. My confidence is growing and growing and I received a lot of praise from my producers about my Welsh presenting and everyone always compliments the fact that I sound very natural when speaking Welsh. This clip portrays how I have grown and that I can infact work with and without a script. The first half of the clip is a series of presenters links from our studio show ‘Y Sioe Gymraeg’ and the second half of the clip is from our live Riverside OB. In the Riverside OB, there was no script and no preparation and I was told 1 minute before going on the air that I would be conducting our next interview in Welsh. As stated in my daily blog from 9/3/14, I was extremely worried initially but eventually I managed to conduct a full interview in Welsh off the top of my head. This is something that I am extremely proud of as it was something I never thought I could do. I asked relevant and interesting questions, all of which came to my head as I was sat at the mic. It goes to show my development as a presenter and how far I’ve come. One radio presenter who inspires me in this field is BBC Radio 1 and BBC Radio Cymru/C2 presenter Huw Stephens. Huw is a great advocate for Welsh language on the radio and the way he presents is very casual. He lets english words slip into conversation because it doesn’t matter. He carries it off with confidence and pride and this is what I hope I have conveyed in my presenting.

 

Mae cyflwyno yn yr iaith saesneg yn sicr yn dasg yn ei hun gyda ynganu cywir a siarad yn glir ond mae cyflwyno yn yr ail iaith o Gymraeg yn hollol wahanol . Rwyf wedi bod yn siaradwr Cymraeg rhugl ers fod yn ifanc ac roeddwn i wrth fy modd pan wnes i ddarganfod fy mod i’n gallu rhannu fy sgiliau iaith ar y radio ond roedd hyn wir yn un o’r pethau mwyaf anodd ar yr un pryd gan fy mod yn hunan-ymwybodol am yr ansawdd o fy siarad Cymraeg . Mae’n rhywbeth y mae angen i mi i adael i fynd oherwydd ar ddiwedd y dydd , nid yw hi amdano’r ansawdd yr iaith rydych chi’n siarad , ond yr hyder i chi arddangos wrth siarad. Drwy gydol y flwyddyn academaidd hon , yr wyf wedi bod yn rhan o orsaf radio lleol GTFM yn cyflwyno ac yn cynhyrchu ar y sioe ‘ Clwb Cymraeg ‘ . Roedd hyn yn help enfawr yn fy cyflwyno yn yr iaith Cymraeg gan ei fod wedi adeiladu ar fy sgiliau. Rwy’n teimlo fel mae fy eglurder yn fy gyflwyno’r Gymraeg yr un mor dda fel yn y Saesneg ac roedd hyn yn gyda diolch i ymarfer yn wythnosol ar y sioe GTFM . Yr unig broblem sydd gennyf gyda gyflwyno yn Gymraeg yw fy mod yn ffeindio hi’n anodd i weithio heb sgript . Oherwydd fy niffyg hyder wrth siarad yr iaith yn gywir , yr wyf yn gadael iddo effeithio fi ac yn trio i beidio mynd bant o sgript. Fel y nodwyd yn fy blog o 4/3/14, nid oeddwn yn teimlo yn gwbl hapus gyda fy mherfformiad yn y ‘Sioe Cymraeg’ gan nad oeddwn yn credu roedd fy Cymraeg at ei orau ond yr wyf yn credu bod hyn yn dal i fod yn rhywbeth dwi’n datblygu arno ond os ydych yn cymharu fy gyflwyno o ddechrau’r flwyddyn hyd at hyn , yr wyf yn sicr fy mod i wedi datblygu fel cyflwynwr. Mae fy hyder yn tyfu ac yn tyfu ac yr wyf yn cael llawer o ganmoliaeth gan fy gynhyrchwyr amdano fy cyflwyno Cymraeg ac mae bawb bob amser yn cyd-fynd â’r ffaith fy mod i’n swnio’n naturiol iawn wrth siarad Cymraeg. Mae’r clip yn portreadu sut yr wyf wedi tyfu ac y gallaf ddeud fy mod i’n gallu gweithio heb sgript ac gyda sgript. Mae hanner cyntaf y clip yn gyfres o gysylltiadau cyflwynwyr oddi wrth ein sioe stiwdio ‘Y Sioe Gymraeg’ a’r ail hanner y clip yn dod o’n sioe fyw Riverside. Yn y Riverside OB , nid oedd unrhyw sgript a dim paratoi a dywedwyd wrthyf 1 munud cyn mynd ar yr awyr y byddwn yn cynnal ein cyfweliad nesaf yn y Gymraeg. Fel yn nodywyd yn fy blog o 9/3/14, roeddwn i’n poeni amdano hyn i ddechrau ond yn y diwedd llwyddais i gynnal cyfweliad llawn yn y Gymraeg oddi ar ben fy mhen. Mae hyn yn rhywbeth yr wyf yn hynod o falch o gan ei fod yn rhywbeth wnes i erioed feddwl y gallwn i wneud . Yr wyf yn gofyn cwestiynau perthnasol a diddorol , gyda pob un ohonynt yn dod i fy mhen gan fy mod yn eistedd wrth y meic . Mae’n ddangos fy datblygiad fel cyflwynydd a pha mor bell rwyf wedi dod . Un cyflwynydd radio sy’n fy ysbrydoli yn y maes hwn yw cylfwynydd BBC Radio 1 BBC Radio Cymru/C2 Huw Stephens . Mae Huw yn eiriolwr gwych ar gyfer yr iaith Gymraeg ar y radio ac mae’r ffordd y mae’n cyflwyno yn achlysurol iawn. Mae’n gadael i geiriau saesneg llithro mewn i sgwrs ac nad yw hi’n becso. Mae’n cyflwyno gyda hyder a balchder ac yr wyf yn gobeithio fy mod wedi cyfleu hyn mewn cyflwyno fi.

Please click below for link/Cliciwch o dan am linc:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: