Reflection – Volunteering at GTFM

16 Apr

[English:]

During my time at GTFM, I was an integral part of a weekly welsh language show called ‘Y Clwb Cymraeg’. This was an opportunity that I took on, not only to build on my skills as a radio producer and presenter but to also keep the welsh language alive and to capitalise on my bilingual skills. In the 8 months that I spent on the Clwb Cymraeg, I was responsible  in producing content for a 30 minute slot in a 3 hour show that took place weekly on Tuesday evenings. Before embarking on this volunteering placement, I met up with Ioan Dyer who is also a presenter and producer of the show who is mainly in charge of things. We discussed briefly what I could do in my slot and he let me be creative and free to do what I want. I decided to make the 30 minute slot all about music and entertainment in Cardiff and surrounding areas so each week I would write a script for the show that would include segments about the album chart and upcoming concerts and gigs.

 

Preparation for each show was a vital and very time consuming task and I would spend a lot of time doing research into what I could speak about. I always tried to tie in relevant content or themes to each show, so for example, if the rugby was on or a certain event was happening, I’d make sure to bring in something about that. As you can see in the example I’ve put in, this particular show was a halloween theme so I made sure to put in halloween themed songs into the show.

 

The experience itself was a very rewarding one and I learnt a lot along the way in terms of my production and presenting skills and I also really built upon my confidence in my Welsh speaking. Presenting in the Welsh language was something that I wasn’t very confident with before starting this placement as I felt that my ability to speak the language wasn’t up to high standards but in time to come I came to learn that I really didn’t need to be worrying about it and that I was perfectly capable of presenting the show. Working independently was something that made me think for myself and made me believe in my abilities as a radio producer and presenter. I certainly improved over the course of the placement and developed in the content I was creating and something that I became more familiar with was Welsh music. Before being a part of Y Clwb Cymraeg, my knowledge on Welsh music was very scarce but I came to listen to it more and would always make an effort to include it in my shows although I did still have the freedom to use english language and chart music if I wanted to.

 

[Welsh:]

Yn ystod fy amser ar GTFM , roeddwn i yn rhan annatod o sioe iaith Gymraeg wythnosol o’r enw ‘Y Clwb Cymraeg ‘. Roedd hwn yn gyfle cymerais arno, nid yn unig i adeiladu ar fy sgiliau fel cynhyrchydd radio a chyflwynydd ond hefyd i gadw’r iaith Gymraeg yn fyw ac i fanteisio ar fy sgiliau dwyieithog. Yn yr wyth mis a dreuliais ar y Clwb Cymraeg , roeddwn yn gyfrifol o cynhyrchu cynnwys ar gyfer slot 30 munud mewn sioe 3 awr a gynhaliwyd yn wythnosol ar nos Fawrth. Cyn cychwyn ar y lleoliad gwirfoddoli , cyfarfûm i fyny gyda Ioan Dyer sydd hefyd yn gyflwynydd a chynhyrchydd ar y sioe sy’n bennaf yn gyfrifol am bethau. Buom yn trafod yn fyr beth y gallwn ei wneud yn fy slot ac roedd Ioan am adael i mi fod yn greadigol ac yn rhydd i wneud beth oeddwn i eisiau. Penderfynais wneud y slot 30 munud i gyd am gerddoriaeth ac adloniant yng Nghaerdydd a’r ardaloedd cyfagos felly bob wythnos byddwn yn ysgrifennu sgript ar gyfer y sioe a fyddai’n cynnwys segmentau am y siart albwm a chyngherddau a gigs a oedd yn mynd ymlaen.

 

Roedd paratoi ar gyfer pob sioe yn tasg a wnaeth cymryd llawer o amser hanfodol ac byddwn yn treulio llawer o amser yn gwneud ymchwil amdano beth gallai siarad amdano. Roeddwn i bob amser yn ceisio cynnwys themâu a oedd yn berthnasol i bob sioe, felly er enghraifft , os bydd y rygbi yn arno neu roedd ddigwyddiad penodol yn digwydd , roeddwn i wedi gwneud yn siwr i ddod â rhywbeth am hynny i mewn i’r sioe. Fel y gallwch weld yn yr enghraifft yr wyf wedi rhoi i mewn, yn y sioe yma, y thema oedd Calan Gaeaf, felly wnes i gwneud yn siwr i roi caneuon gyda thema Calan Gaeaf i mewn i’r sioe.

 

Roedd y profiad ei hun yn un werth chweil a dysgais lawer ar hyd y ffordd o ran fy sgiliau cyflwyno cynhyrchu ac wnes i hefyd adeiladu’n sylweddol ar fy hyder yn fy siarad Cymraeg. Roedd cyflwyno yn yr iaith Gymraeg yn rhywbeth nad oeddwn yn hyderus iawn gyda cyn cychwyn y lleoliad hwn gan fy mod yn teimlo nad yw fy gallu i siarad yr iaith yn hyd at safonau uchel ond mewn pryd i ddod, fe wnes i ddod i ddysgu fy mod i wir ddim angen poeni am y peth ac fy mod yn berffaith abl i gyflwyno’r sioe. Roedd gweithio’n annibynnol yn rhywbeth a wnaeth i mi feddwl am fy hun ac yn gwneud i mi yn credu yn fy ngallu fel cynhyrchydd radio a chyflwynydd. Yr wyf yn sicr fe wnes i gwella dros y cwrs y lleoliad a’i ddatblygu yn y cynnwys oeddwn yn creu ac rhywbeth yr wyf wedi dod yn fwy cyfarwydd ag yw gerddoriaeth Gymraeg. Cyn bod yn rhan o’r Clwb Cymraeg, roedd gwybodaeth fi ar gerddoriaeth Gymraeg yn brin iawn, ond fe wnes i ddod i wrando yn fwy a byddai bob amser yn gwneud yr ymdrech i gynnwys y math o’r gerddoriaeth yma yn fy sioeau er oedd dal gen i y rhyddid i ddefnyddio cerddoriaeth iaith Saesneg a siart.

Example of script that I wrote for halloween show/engraifft o sgript wnes i ysgrifennu ar gyfer shoi calan gaeaef:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: